söndag 16 december 2007

Bombmurklan överraskar stort
Jag och Lena hade igår 14/12 förmånen att få gästa Moggi och Nils Carlborgs härligt blockigt mossbeväxta marker vid Österby.
Dessa marker biotopskyddades enligt ett sammanträdesprotokoll hos kommunstyrelsen
2003-05-28 upprättat för Katrineholms kommun.

Dnr 10/2003
"Skogsvårdsstyrelsen har översänt beslut gällande biotopskyddsområde på Österby 2:1
i Katrineholms kommun. Skogsvårdsstyrelsen beslutar att den äldre sandskogen skall
utgöra ett biotopskyddsområde."Lite kort info om:


Bombmurkla, Sarcosoma globosum, en sällsynt
svamp i gamla mossiga granskogar"Bombmurklan är en stor uppseendeväckande skålsvamp vars fruktkroppar kommer i februari till maj. Fruktkropparna är runda, 5-12 cm breda, med glänsande svartbrun disk och brun, sammetsluden utsida. Fruktkroppen är fylld med en geléaktig vätska. Det är en saprofyt som uteslutande växer på granbarr. Dess utbredningsområde är således begränsad till det norra halvklotets granskogar. I Sverige har man hittat bombmurklor från Småland i söder till Lappland i norr, men vanligast är den i de östra delarna av landet. I Mälardalen och i Uppland är koncentrationen av fynd som störst. Värmland tycks vara en västlig gräns för artens utbredning hos oss.
Bombmurklan förekommer i gamla och mossiga granskogar. Dess växtplats finns på morän och rullstensåsar som håller ett relativt högt PH-värde. Utvecklingen av fruktkroppar gynnas av snörika vintrar och jämna fuktighetsförhållanden på växtplatsen. Växttiden är direkt kopplad till snösmältningen och den anlägger förmodligen fruktkroppar redan under snön innan snösmältningen börjar."

KÄLLA:
Inventering av bombmurkla i
Örebro län 2006 Länstyrelsen Örebro län
Publ. nr 2006:31Som anges härovan så bildar svampen fruktkroppar i samband med snösmältning. Intressant nog har detta redan skett i och med den snö som föll och sedan nästa omedelbart smälte bort under November. M a o så gillade Bombmurklan läget och poppade upp redan i början av december! Härovan finner du det mykologiska bildbeviset på vårt fynd, en tidigkommen rundhyllt sporkropp. Undertill ett vackert fynd av Pycnóporus cinnabarinus, cinnoberticka som gjordes under samma tur.


Inga kommentarer: